PRAVIDLA A PODMÍNKY

PŘIJETÍ

Další podmínky („Podmínky“ nebo „Podmínky“) stanoví právně závazné ujednání mezi vámi a námi, pokud jde o používání našich výtvorů, služeb a webových stránek www.baccarat.team („webové stránky“ nebo „webové stránky“ Služby “). Proto je nutné, abyste při pečlivém čtení těchto podmínek věnovali pozornost detailům.

Před použitím webu baccarat.team se všemi jeho subdoménami a všemi lokalizovanými verzemi domén a subdomén webu přeloženými do jiných dostupných jazyků si prosím prostudujte smluvní podmínky (lze je volat níže). Skutečné používání webových stránek potvrzuje váš souhlas s. Přístupem ke službám baccarat.team a jejich využíváním musí uživatel dodržovat tyto zásady a zásady ochrany osobních údajů a potvrzuje, že jim rozumí a bude jednat v souladu s nimi a zásadami ochrany osobních údajů, které baccarat.team upravují. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli jejich částí, neprocházejte a nepoužívejte naše webové stránky.

VÁŠ VĚK MUSÍ BÝT NAD 18 LET, POKUD CHCETE TENTO WEB POUŽÍVAT.

ROZSAH SLUŽEB

Baccarat.team vám poskytuje srozumitelné materiály, analogické mapy a znalosti o mnoha službách a výtvorech, o které náhodou projevujete zájem („služba“). Poskytujeme vám přístup k příslušným datovým a analogickým mapám a grafům, pokrývající bez jakéhokoli omezení obsah vytvářený uživateli (jak je vysvětleno níže), webové stránky nebo odkazy třetích stran (jak je vysvětleno níže), jakož i veškerý materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky a další materiály zajištěné zákonem, zahrnující mimo jiné texty, články, recenze, loga, tlačítka, fotografie, videa, grafiku, hudební a zvukové záznamy poskytnuté USA, VY, jinými návštěvníky nebo třetími stranami, vystavené na webových stránkách, jejich subdoménách , jakož i všechny lokalizované verze domén a souhrnně zde označované jako „obsah“). Baccarat.team je oficiálním vlastníkem a tvůrcem webových stránek, jejich subdomén a služeb.

PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ: OBSAH, WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY A JAKÁKOLI ČÁST NEBO VLASTNOSTI JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. ZAMĚSTNANCI, SPRÁVA, PARTNERI, AKCIONÁŘI A AGENTI WEBU NEJSOU ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÁ PŘERUŠENÍ NEBO NERUŠENÍ PROVOZU WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ MAJÍ LED ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZISKŮ NEBO JINÝCH FINANČNÍCH ZTRÁT „PETICE, AKCE NEBO DALŠÍ UDÁLOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z APLIKACE TĚCHTO PODMÍNEK A JEJÍ JURISDIKCE, VČETNĚ VÝSLEDKU NAVIGACE NA WEBU, JEJICH POUŽITÍ, PŘÍSTUP K JAKÉMKOLI SVÝM SOUBORŮM NEBO JEJICH ČÁSTÍM, TAKÉ JAKO VÝSLEDEK JIŽ POSKYTNUTY, I KDYŽ BYL TÝM WEBOVÝCH STRÁNEK INFORMOVÁN O TAKOVÝCH POTENCIÁLNÍCH ŠKODÁCH, ŽÁDNÝCH ZÁLEŽITOST NA TAKOVOU UDÁLOST NEBO CHYBU V DŮSLEDKU ÚTOKŮ NA DUŠEVNÍ NEBO JINÉ VLASTNICTVÍ, TAKŽE BYLO ZAJIŠTĚNO NA JAKÉKOLI NEGLIGENCE, PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ NEBO Z NICHO Z NIC VYDĚLAL – PRO PODOBNÉ UDÁLOSTI NEBO SITUACE NEBO NE. NECHÁME, JIŽ VÝSLOVNĚ NEBO IMPLICITNĚ, PODPORUJEME, DOPORUČUJEME, NEBO JAKÝMKOLI ZÍSKEJTE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI VÝSLEDEK, ROZHODNUTÍ A ČINNOSTI, KTERÉ ZAJÍMÁ MÍSTO NEBO NENÍ NA ZÁKLADĚ OBSAHU ZOBRAZENÉHO NA STRÁNCE NABÍDKA JAKÁKOLI ZTRÁTA, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY SE STALA V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S TAKOVÝMI ČINY A OBSAHEM.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB

Web, služby a obsah jsou vám předkládány pouze pro vaše individuální a neziskové použití; Baccarat.team nemá žádné záměry, které by přesahovaly rámec vašeho právního systému. Tímto prohlašujete, zaručujete a souhlasíte, že zaručíte, že vaše používání služeb poskytovaných webovými stránkami bude v souladu s příslušnými zákony a předpisy vaší jurisdikce. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné používání služeb nabízených stránkami. Jakékoli komentáře, příspěvky a komentáře zaslané na Webové stránky (dále jen „Obsah vytvářený uživateli“), to vše je na Vaší odpovědnosti. Zodpovídáte za jakékoli své činy, které porušují nebo by mohly být důvodně vykládány jako jejich porušení. Webové stránky nesmíte používat způsobem, který by narušil jejich používání jinými uživateli nebo osobami. Vyhrazujeme si právo prošetřit jakékoli porušení nebo údajné porušení těchto ustanovení a nahlásit jakékoli porušení nebo údajné porušení těchto údajů orgánům činným v trestním řízení. Můžeme vám zabránit v používání webových stránek, pokud se dozvíme o jakémkoli jednání, které porušuje nebo je přiměřeně vykládáno jako porušení těchto. Můžeme také omezit vaše používání webových stránek z jakéhokoli jiného důvodu a ponechat si právo ukončit vaše používání webových stránek podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijímat, zveřejňovat, zobrazovat nebo přenášet jakýkoli obsah odeslaný na webovou stránku vámi. Nemáme žádnou odpovědnost za ukládání nebo udržování jakéhokoli obsahu odeslaného nebo zveřejněného na Baccarat.team (včetně jakéhokoli obsahu generovaného uživateli) a neneseme odpovědnost za jakékoli selhání při ukládání nebo údržbě takového obsahu. Je -li to relevantní, měli byste si pečlivě prostudovat podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů příslušných provozovatelů hazardních her / kasin, abyste si ověřili, že smíte používat jejich služby a dodržovali příslušné požadavky a omezení (např. Obyvatelé určitých zemí mají zakázáno používat takovéto služby operátora).

INFORMAČNÍ A OBSAHOVÁ POLITIKA AUTORSKÝMI PRÁVY

Ustanovení specifikovaná v této části Podmínek jsou určena k ochraně zájmů Webové stránky a třetích stran s právy souvisejícími s obsahem Webové stránky. Kromě toho mohou všichni držitelé autorských práv podle svého uvážení uplatňovat zde stanovená práva. Web obsahuje materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky a další materiály chráněné zákonem. Baccarat.team vlastní výhradní práva k duševnímu vlastnictví týmu Webové stránky, mimo jiné včetně log, ochranných známek a textů zveřejněných na Webových stránkách. Loga a ochranné známky online kasin, poskytovatelů softwaru pro hazardní hry a poskytovatelů platebních služeb podléhají právům duševního vlastnictví příslušných provozovatelů online kasin, poskytovatelů softwaru pro hazardní hry a platebních služeb. Tato loga a ochranné známky zveřejňujeme na Stránkách pouze za účelem odkazování na služby poskytované jejich příslušnými vlastníky ochranných známek v souladu s nominálním spravedlivým použitím. Uživatelé nesmí upravovat, publikovat, převádět na třetí strany, účastnit se prodeje nebo postoupení, vytvářet odvozené produkty nebo jinak používat zcela nebo zčásti exkluzivní obsah webových stránek. Žádné materiály stažené z webových stránek nebo dostupné na webových stránkách nesmí být kopírovány, distribuovány, přenášeny na třetí strany, publikovány nebo jinak použity pro komerční účely bez písemného svolení zaměstnanců webových stránek, zástupců nebo jiných zákonných vlastníků výlučných práv, s výjimkou v případech, které zákony o autorských právech a právech s nimi souvisejících stanoví jinak. Pokud se domníváte, že byla jakýmkoli zveřejněným komentářem, obsahem nebo obsahem generovaným uživateli porušena vaše práva, kontaktujte nás prosím na adrese: [email protected] nebo prostřednictvím našeho formuláře Kontaktujte nás, který se nachází na naší stránce Kontaktujte nás, a my záležitost okamžitě prošetří. Berete na vědomí, že tyto webové stránky slouží pouze pro informační a redakční účely a mohou obsahovat obsah, který považujete nebo považujete za závadný. Vyvíjíme maximální úsilí k aktivnímu monitorování webových stránek a veškerého obsahu, který je odeslán nebo zobrazen na webových stránkách. Neschvalujeme ani nepodporujeme žádný obsah, který je odeslán na web (ať už vámi, námi, poskytovateli obsahu třetích stran nebo jinými uživateli). Prohlašujete a zaručujete, že máte veškerá práva, pravomoci a oprávnění nezbytná k odeslání vašeho obsahu na webové stránky. Vyhrazujeme si však právo na základě našeho výhradního uvážení zkontrolovat nebo odstranit jakýkoli obsah generovaný uživateli, který jste na web odeslali vy nebo jiní uživatelé.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Web, služba a obsah budou obsahovat odkazy na jiné externí webové stránky a služby spravované třetími stranami („webové stránky třetích stran“), jakož i názory a komentáře k webům třetích stran. Webová stránka neovlivňuje obsah těchto jiných webových stránek a nenese odpovědnost za obsah ani služby poskytované externími stránkami. Důrazně doporučujeme, abyste si před zapojením do jakékoli z jejich služeb pečlivě přečetli všechny podmínky používání externích webových stránek. Tyto podmínky se vztahují pouze na webové stránky a jejich služby. Provize můžeme získávat prostřednictvím partnerských programů provozovaných webovými stránkami třetích stran. Naše členství v jakémkoli přidruženém programu spravovaném webovými stránkami třetích stran není schválením žádných takových webových stránek třetích stran.

Nezletilí

Na webové stránce mohou hrát pouze dospělí hráči (minimální věk 18 let) a hráči, kteří dosáhli plnoletosti v jurisdikci místa bydliště, které jim dává právo účastnit se online hazardních her.

Společnost si vyhrazuje právo požádat hráče o dokumenty nezbytné k prokázání věku a omezení přístupu na webové stránky a služby nebo pozastavení účtu hráče těm hráčům, kteří tento požadavek nesplňují.

Nesete výhradní odpovědnost za zjištění a zajištění toho, že účastí ve hrách neporušíte žádné zákony, které se na vás vztahují. Vklady skutečných peněz a hazardní hry se skutečnými penězi se řídí zákony vaší země a vy jste výhradně odpovědní za dodržování místních pravidel.

ZRUŠENÍ ZÁRUKY

VYSVĚTLIVĚ ODMÍTÁME VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU BACCARAT.TEAM, TAKŽE VYSVĚTLUJÍCÍ NEBO IMPLICITNÍ, SPOJUJÍCÍ, JENŽ NE OMEZENÉ NA NEPŘEHLÁŠENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY HODNOTY NA TRHU, PLATNOSTI ZA SPECIFIKACI PŘÍSTUPEM NA WEBOVOU STRÁNKU UŽIVATELÉ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE POROZUMÍ A BEZ JAKÝCHKOLI OMEZENÍ PŘIJMOU VŠECHNY ZODPOVĚDNOSTI A RIZIKA, KTERÁ MOHOU VZNIKNOUT PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY. SPOLEČNOST NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ HARDWARU NEBO SOFTWARU, VAD, NESTABILNÍ NEBO PŘERUŠENÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU, NEBO JAKÉKOLI JINÉ TECHNICKÉ CHYBY, KTERÉ MOHOU OMEZIT PŘÍSTUP HRÁČE NA WEBOVOU STRÁNKU NEBO ZNIČIT NEPORUŠENOU HROU. NEDÁVÁME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU PŘÍSTUPNÉ NA SOUČASNÉM ZÁKLADU. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE JAKÝKOLI OBSAH A MATERIÁL ZOBRAZENÝ NA WEBU JE SKUTEČNÝ, SPOLEHLIVÝ NEBO PŘIMĚŘENÝ.

Nemůžeme zaručit přesnost a relevanci informací a obsahu zveřejněných na webových stránkách spolu se správností recenzí webových stránek třetích stran. Uživatelé musí obsah používat podle svého výhradního uvážení a my neodpovídáme za žádné škody způsobené použitím informací nalezených na Webových stránkách nebo Webových stránkách třetích stran.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VY SOUHLASÍTE S ÚPLNÝM DRŽENÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJICH ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PARTNERŮ A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, TÝKAJÍCÍCH SE JAKÝCHKOLI NÁKLADŮ, VÝDAJŮ, ZTRÁT, ŠKOD, ŠKOD, NÁROKŮ A POVINNOSTÍ, KTERÉ MOHOU VYDĚLAT NEBO VAŠE ZÁVISLOST NA JAKÉMKOLI WEBU TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT ODKAZY NA NAŠE WEBY. PŘIJÍMÁTE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY MĚJÍ ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ, KDY SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NARUŠILO TY, ŽE VAŠE ÚČAST V HRÁCH NA WEBU MŮŽE BÝT DOČASNĚ POZASTAVENA NEBO BLOKOVÁNA. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NENÍ ZMĚNĚNO, I KDYŽ JSME BOLI RADĚNI NEBO VYDĚLALI MOŽNOST JAKÝCHKOLI TAKOVÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁT, NÁKLADŮ, VÝDAJŮ, NÁROKŮ A POVINNOSTÍ.

ODŠKODNĚNÍ

Za žádných okolností, včetně nedbalosti, nebude společnost Baccarat.team ani žádný z členů třetích stran odpovědný za jakékoli zvláštní, náhodné, přímé, následné nebo bezvýznamné poškození jakéhokoli druhu (včetně, ale nikoli výhradně, finančních ztrát vyplývajících ze ztráty zisku z podnikání , ztráta obchodních dat a jakákoli jiná věcná újma) vyplývající z používání (nebo zneužití) Služby.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud si Uživatel přeje podat stížnost nebo zaslat žádost o podporu, může buď vyplnit kontaktní formulář podpory (který je k dispozici v nabídce Nápověda v klientském programu TSG), nebo napsat e -mail na službu podpory. Pracovníci podpory poté postoupí stížnost nebo žádost příslušnému oddělení.

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím učiněným ohledně vašeho kontaktu se službou podpory, nemůžete kontaktovat společnost pro řešení sporů třetí stranou.

VYJEDNÁVAC NEMŮŽE POSILOVAT VÍCE NEŽ NÁROKY JEDNÉ OSOBY. SVŮJ SOUHLAS DÁVÁTE, PŘIHLÁŠENÍM DO TĚCHTO PODMÍNEK VY A NÁS SE KAŽDÝM ZÍSKÁTE PRÁVO NA ZKUŠEBNÍ POROTU NEBO NA MÍSTO V TŘÍDNÍ AKCI.

ZMĚNY NA STRÁNKÁCH a ÚPRAVY

Baccarat.team může čas od času upravit podmínky těchto a jakékoli její části. Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit z vlastní vůle zveřejněním pozměněné verze na příslušném Webu nebo získáním vašeho souhlasu s úpravami, které mohou vyžadovat příslušné zákony. Před vstupem těchto změn v platnost vás budeme informovat o všech podstatných změnách tohoto prostřednictvím webových stránek nebo jiných komunikačních prostředků. Poté musíte tyto změny přijmout, abyste mohli službu nadále používat, a změny pro vás začnou platit okamžitě po jejich přijetí. Doporučujeme tedy pravidelně navštěvovat webové stránky a znovu si je přečíst, které jsou aktuálně v provozu. Skutečnost, že budete nadále používat webové stránky, potvrzuje váš souhlas se všemi změnami.

SMÍŠENÝ

Jakékoli vzdání se práva ze strany Baccarat.team za porušení jakékoli jejich části (včetně toho, že Baccarat.team nevyžadoval přísné a doslovné provedení nebo dodržování jakéhokoli z těchto ustanovení) nebude považováno za zřeknutí se nároku s ohledem na jakékoli následné porušení takových část nebo s ohledem na jakékoli jiné porušení jakékoli jiné jejich části. Nic z těchto nevytváří ani neposkytuje žádná práva ani výhody ve prospěch jakýchkoli třetích stran, které nejsou jejími stranami, s výjimkou skupiny Baccarat.team a poskytovatelů třetích stran. Nic v těchto článcích nevytváří ani se nepovažuje za vytvoření žádného partnerství, agentury, důvěry nebo ujednání o důvěře nebo společného podniku mezi vámi a námi. Jedná se o jedinou dohodu a porozumění mezi vámi a námi, pokud jde o službu a jakékoli předchozí dohody a ujednání mezi vámi a námi. Uživatel musí poskytnout úplné a pravdivé informace nezbytné k tomu, abychom mu mohli poskytovat Službu v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. V návaznosti na výše uvedené části se zříkáme jakékoli záruky jakéhokoli druhu, a proto budeme považováni za neškodných ze veškeré odpovědnosti odvozené z výše uvedených bodů a dalších problémů, které nemusí být v tomto dokumentu předpokládány.

DALŠÍ OTÁZKY?

Pokud máte nějaké dotazy k těmto Podmínkám, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto e -mailu [email protected].

Top 3 kasina
Na této straně