^ array:87 [
 "id" => 1717
 "type" => "document"
 "contentType" => "text/html"
 "pagetitle" => & "Casino Frank"
 "seo_title" => "Đánh giá Casino Frank 2022 | Chơi Baccarat tiền thật"
 "seo_description" => "Kiểm tra đánh giá Casino của chúng tôi trên Frank Casino và nhận phần thưởng chào mừng! Mọi thông tin về khuyến mãi hấp dẫn và trò chơi baccarat"
 "secondtitle" => ""
 "longtitle" => ""
 "description" => ""
 "alias" => "frank"
 "link_attributes" => ""
 "published" => "1"
 "pub_date" => "2022-02-25 11:50:02"
 "unpub_date" => 0
 "parent" => 0
 "isfolder" => 0
 "introtext" => "<p>Baccarat is one of the most favorite and fascinating entertainments among gamblers all over the globe while online casino operators dislike it for the low house advantage. Thanks to its dynamics, simplicity of mini versions and variety of strategies, baccarat has won the hearts of&nbsp;</p>"
 "content" => """
  <h2 id="casino-review">Frank Đ&aacute;nh gi&aacute; Casino</h2>\r\n
  <p>Nếu bạn muốn đ&aacute;nh bạc trực tuyến, bạn đang t&igrave;m kiếm một s&ograve;ng bạc uy t&iacute;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy m&agrave; bạn c&oacute; thể tin tưởng giao tiền của m&igrave;nh v&agrave; nơi bạn c&oacute; thể chắc chắn rằng tiền thắng cược sẽ được thanh to&aacute;n hết. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thử nghiệm một số lượng lớn c&aacute;c s&ograve;ng bạc cho bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn của bạn v&agrave; tiết lộ một số ti&ecirc;u ch&iacute; nhất định. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiển thị xếp hạng chi tiết của c&aacute;c s&ograve;ng bạc n&agrave;y tr&ecirc;n trang web của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng với nhiều th&ocirc;ng tin kh&aacute;c. Người chơi từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới sẽ t&igrave;m thấy b&agrave;i kiểm tra s&ograve;ng bạc trực tuyến cho nhiều s&ograve;ng bạc, gi&uacute;p người chơi chọn s&ograve;ng bạc ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh bằng c&aacute;ch liệt k&ecirc; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; kh&aacute;c nhau như giấy ph&eacute;p, ưu đ&atilde;i tiền thưởng v&agrave; kiểm tra s&ograve;ng bạc của c&aacute;c b&ecirc;n thứ ba độc lập. Tất nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng chỉ ra tất cả những ưu điểm v&agrave; nhược điểm m&agrave; trải nghiệm s&ograve;ng bạc trực tuyến của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tiết lộ v&agrave; so s&aacute;nh với nhau, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cho mỗi người chơi biết liệu s&ograve;ng bạc đ&atilde; thử nghiệm c&oacute; đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu của họ hay kh&ocirc;ng.</p>\r\n
  <h2 id="casino-overview">Tổng quan về s&ograve;ng bạc trực tuyến Frank</h2>\r\n
  <p>Thị trường cờ bạc trực tuyến đang ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; vững mạnh. Mỗi năm ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều c&acirc;u lạc bộ chơi game đầy tham vọng mới. C&aacute;c s&ograve;ng bạc trực tuyến được cấp ph&eacute;p với khả năng chơi bằng đ&ocirc; la tiền thật như Frank Casino đang trở n&ecirc;n phổ biến đặc biệt. C&acirc;u lạc bộ tr&ograve; chơi được mở v&agrave;o năm 2014 bởi Sunlet Services Limited v&agrave; hoạt động tr&ecirc;n cơ sở giấy ph&eacute;p do Ủy ban Tr&ograve; chơi Curacao cấp. C&ocirc;ng ty mẹ cũng sở hữu c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng như AzartPlay Casino, Columbus Casino, Drift Casino, MrBit v&agrave; Slot V Casino. Tất cả ch&uacute;ng đều đ&atilde; gi&agrave;nh được sự tin tưởng của người d&ugrave;ng nhờ c&aacute;c điều kiện c&ocirc;ng bằng, nhiều lựa chọn m&aacute;y đ&aacute;nh bạc được cấp ph&eacute;p, chất lượng cao của dịch vụ hỗ trợ, thanh to&aacute;n tiền thắng ngay lập tức.</p>\r\n
  <p>Ban quản l&yacute; của s&ograve;ng bạc Frank lu&ocirc;n cố gắng mang đến cho người chơi Việt Nam cơ hội tuyệt vời để chơi tại s&ograve;ng bạc của họ. Họ rất xuất sắc trong việc đ&oacute;. X&aacute;c nhận r&otilde; r&agrave;ng điều n&agrave;y l&agrave; h&agrave;ng trăm đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;ch cực từ những người chơi thực sự tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n v&agrave; trang chuy&ecirc;n đề. Nhiều lựa chọn m&aacute;y đ&aacute;nh bạc từ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp nổi tiếng thế giới - Microgaming, NetEnt, Quickspin, Novomatic; c&aacute;c khoản thanh to&aacute;n nhanh, cũng như chương tr&igrave;nh tiền thưởng tuyệt vời, đ&atilde; cho ph&eacute;p Frank Casino Club chiếm vị tr&iacute; h&agrave;ng đầu trong tất cả c&aacute;c xếp hạng s&ograve;ng bạc trực tuyến c&oacute; thể c&oacute;.</p>\r\n
  <h2 id="games-collection">Tr&ograve; chơi s&ograve;ng bạc Frank</h2>\r\n
  <p>V&igrave; s&ograve;ng bạc Frank nhằm đảm bảo rằng những người đ&aacute;nh bạc th&iacute;ch tr&ograve; chơi, c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển đ&atilde; đảm bảo rằng trang web c&oacute; phần mềm được cấp ph&eacute;p độc quyền từ c&aacute;c studio h&agrave;ng đầu. Chỉ c&oacute; rất nhiều tr&ograve; chơi. Theo ước t&iacute;nh khi&ecirc;m tốn nhất, &iacute;t nhất 2000 tr&ograve; giải tr&iacute; cờ bạc từ những g&atilde; khổng lồ trong ng&agrave;nh như Novomatic, Microgaming, NetEnt, Quickspin v&agrave; những người kh&aacute;c được giới thiệu tr&ecirc;n trang web ch&iacute;nh thức của s&ograve;ng bạc Frank. Tuyển chọn tr&ograve; chơi chất lượng cao sẽ kh&ocirc;ng khiến bạn cảm thấy nh&agrave;m ch&aacute;n d&ugrave; v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng hay m&ugrave;a h&egrave;. Để gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng thoải m&aacute;i hơn khi sử dụng trang web, tất cả c&aacute;c tr&ograve; giải tr&iacute; đ&atilde; được chia th&agrave;nh c&aacute;c danh mục: mới, phổ biến, m&aacute;y đ&aacute;nh bạc, video poker, giải đặc biệt, tr&ograve; chơi với người chia b&agrave;i trực tiếp, b&agrave;i, b&agrave;n v&agrave; c&aacute;c loại kh&aacute;c. Tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng của s&ograve;ng bạc Frank đều c&oacute; cơ hội chơi miễn ph&iacute; m&agrave; kh&ocirc;ng cần đăng k&yacute; v&agrave; kh&ocirc;ng cần cung cấp dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n. Đ&uacute;ng vậy, niềm vui của chế độ miễn ph&iacute; kh&ocirc;ng thể so s&aacute;nh với việc đắm m&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh chơi game, khi đặt cược bằng tiền thật. C&aacute;c phi&ecirc;n bản demo của slot cho ph&eacute;p đ&aacute;nh gi&aacute; sự ổn định của c&acirc;u lạc bộ chơi game, thử tất cả c&aacute;c loại chiến thuật v&agrave; chiến lược, quyết định c&aacute;c slot ph&ugrave; hợp nhất cho bạn v&agrave; tận hưởng niềm vui từ qu&aacute; tr&igrave;nh chơi game trong c&aacute;c tr&ograve; chơi gốc m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ thua cuộc.</p>\r\n
  <p><strong>M&aacute;y đ&aacute;nh bạc</strong><br />M&aacute;y x&egrave;ng video l&agrave; c&aacute;ch giải tr&iacute; phổ biến nhất trong c&aacute;c s&ograve;ng bạc trực tuyến. Người d&ugrave;ng bị thu h&uacute;t bởi khả năng thắng lớn, thiết kế đầy m&agrave;u sắc, sự hiện diện của hoạt ảnh chất lượng cao v&agrave; tất cả c&aacute;c loại tiền thưởng. Tổng cộng, khoảng 1500 video slot hiện c&oacute; sẵn tr&ecirc;n trang web, bao gồm Book of Ra, Book of Ra Deluxe, Starburst, Big Bad Wolf. Với số lượng nh&agrave; cung cấp phần mềm, danh s&aacute;ch n&agrave;y được cập nhật li&ecirc;n tục với c&aacute;c m&aacute;y đ&aacute;nh bạc mới.</p>\r\n
  <p><strong>Khe video với giải đặc biệt</strong><br />Người d&ugrave;ng đến s&ograve;ng bạc trực tuyến với hy vọng gi&agrave;nh được chiến thắng lớn chắc chắn sẽ quan t&acirc;m đến c&aacute;c tr&ograve; chơi x&egrave;ng video với giải đặc biệt lũy tiến. Đặc điểm ch&iacute;nh của họ l&agrave; tổng số giải thưởng tăng li&ecirc;n tục, cuối c&ugrave;ng sẽ đến tay một người may mắn sau khi quay th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c guồng quay. Trong một số trường hợp, số tiền tr&uacute;ng giải độc đắc c&oacute; thể l&agrave; v&agrave;i triệu đ&ocirc; la. Về hiệu năng đồ họa, hoạt h&igrave;nh, những chiếc m&aacute;y đ&aacute;nh bạc như vậy kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave; những chiếc m&aacute;y th&ocirc;ng thường.</p>\r\n
  <p><strong>Tr&ograve; chơi b&agrave;i v&agrave; b&agrave;n cờ</strong><br />Người d&ugrave;ng c&acirc;u lạc bộ s&ograve;ng bạc Frank c&oacute; thể vui vẻ trong c&aacute;c tr&ograve; chơi tr&ecirc;n b&agrave;n v&agrave; chơi b&agrave;i: roulette, blackjack, baccarat, v.v. Roulette tr&ecirc;n trang web s&ograve;ng bạc Frank được tr&igrave;nh b&agrave;y ở phi&ecirc;n bản cổ điển v&agrave; với nhiều biến thể kh&aacute;c nhau, chẳng hạn như bạn c&oacute; thể thử vận ​​may của m&igrave;nh với số tiền cao cấp phi&ecirc;n bản roulette Diamond Edition. Để phục vụ những người h&acirc;m mộ blackjack, c&oacute; nhiều biến thể kh&aacute;c nhau của tr&ograve; chơi b&agrave;i tuyệt vời n&agrave;y: Blackjack cổ điển, Blackjack T&acirc;y Ban Nha, Blackjack Ch&acirc;u &Acirc;u. V&agrave; đ&acirc;y chỉ l&agrave; một phần nhỏ trong c&aacute;c tr&ograve; giải tr&iacute; cờ bạc được tr&igrave;nh b&agrave;y tr&ecirc;n trang web của cơ sở đ&aacute;nh bạc.</p>\r\n
  <p><strong>Tr&ograve; chơi với người chia b&agrave;i trực tiếp</strong><br />Người h&acirc;m mộ c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ chơi game tr&ecirc;n đất liền sẽ h&agrave;i l&ograve;ng với phần "S&ograve;ng bạc Trực tiếp": n&oacute; chứa khoảng 50 tr&ograve; chơi kh&aacute;c nhau với những người chia b&agrave;i thực sự từ Evolution Gaming v&agrave; NetEnt. Phổ biến nhất trong số đ&oacute; l&agrave; Blackjack, Roulette, Casino Holdem, Baccarat, v.v. Điểm đặc biệt của ch&uacute;ng nằm ở thực tế l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n phối / quay của b&aacute;nh xe roulette được kiểm so&aacute;t ho&agrave;n to&agrave;n bởi người chơi trực tiếp. C&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng được thực hiện từ c&aacute;c hội trường được trang bị đặc biệt v&agrave; tất cả c&aacute;c h&agrave;nh động của người tập thể được ghi lại bằng m&aacute;y quay video. Ở đ&acirc;y bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; thể ph&agrave;n n&agrave;n về RNG trong trường hợp thất bại. Điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; bạn chỉ c&oacute; thể chơi ch&uacute;ng bằng tiền thật v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chế độ demo trong Casino Trực tiếp.</p>\r\n
  <h2 id="casino-bonuses">Tiền thưởng v&agrave; khuyến m&atilde;i Frank</h2>\r\n
  <p>Tiền thưởng tại s&ograve;ng bạc Frank được quan t&acirc;m đặc biệt. Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; một trong những phần qu&agrave; hấp dẫn nhất d&agrave;nh cho người chơi (theo quan điểm của k&iacute;ch thước v&agrave; tiền cược). V&agrave; điều th&uacute; vị nhất l&agrave; bạn c&oacute; thể nhận được ch&uacute;ng với một hằng số đ&aacute;ng ghen tị. Ngay ở giai đoạn tạo t&agrave;i khoản, kh&aacute;ch h&agrave;ng mới sẽ được y&ecirc;u cầu chọn một trong c&aacute;c phần qu&agrave; để đăng k&yacute;. Ngo&agrave;i ra, bạn sẽ c&oacute; cơ hội kh&ocirc;ng chỉ nhận được ho&agrave;n tiền thường xuy&ecirc;n, tham gia chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i Thưởng Trong Ng&agrave;y m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể tranh giải thưởng lớn trong c&aacute;c giải đấu h&agrave;ng ng&agrave;y. Người h&acirc;m mộ kh&ocirc;ng nhận được tiền thưởng tiền gửi khi đăng k&yacute; sẽ c&oacute; phần thất vọng: ch&uacute;ng chỉ c&oacute; sẵn để tồn tại người chơi dưới dạng qu&agrave; tặng sinh nhật.</p>\r\n
  <h2 id="welcome-offer">Ưu đ&atilde;i ch&agrave;o mừng tốt nhất từ ​​s&ograve;ng bạc Frank</h2>\r\n
  <p>G&oacute;i ch&agrave;o mừng ch&iacute;nh tại cơ sở ảo n&agrave;y được chia th&agrave;nh ba khoản tiền gửi:</p>\r\n
  <ul class="package__list">\r\n
  <li>Khoản tiền gửi đầu ti&ecirc;n - nhận phần thưởng tương ứng 150% l&ecirc;n đến $ 750, y&ecirc;u cầu bổ sung tối thiểu l&agrave; $ 10 hoặc khoản tiền thưởng tương ứng 150% l&ecirc;n đến $ 750 với 20 v&ograve;ng quay miễn ph&iacute; tr&ecirc;n "Frank City Robberies" trị gi&aacute; 0,3 đ&ocirc; la mỗi lần gửi tiền đầu ti&ecirc;n của bạn, y&ecirc;u cầu bổ sung tối thiểu l&agrave; 100 đ&ocirc; la. Điều kiện đặt lương l&agrave; 27X cho cả hai t&ugrave;y chọn.</li>\r\n
  <li>Khoản tiền gửi thứ hai - nhận phần thưởng 100% ph&ugrave; hợp l&ecirc;n đến 500 đ&ocirc; la hoặc phần thưởng 100% ph&ugrave; hợp l&ecirc;n đến 500 đ&ocirc; la cộng với 20 v&ograve;ng quay miễn ph&iacute; tr&ecirc;n "Sakura Fortune" với gi&aacute; 0,2 đ&ocirc; la mỗi v&ograve;ng. T&igrave;nh h&igrave;nh tiền gửi tương tự như với lần bổ sung đầu ti&ecirc;n. Điều kiện đặt cược được đặt ở mức 25X đối với tiền thưởng v&agrave; 35X đối với số lần quay.</li>\r\n
  <li>Gửi tiền lần thứ ba - nhận phần thưởng 100% khớp l&ecirc;n đến 500 đ&ocirc; la hoặc phần thưởng 100% ph&ugrave; hợp l&ecirc;n đến 500 đ&ocirc; la cộng với 25 v&ograve;ng quay miễn ph&iacute; tr&ecirc;n "Cowboys Gold" với gi&aacute; 0,1 đ&ocirc; la mỗi lần. Số tiền bổ sung tối thiểu l&agrave; $ 10 v&agrave; $ 100, theo đ&oacute;. T&igrave;nh h&igrave;nh tương tự với điều kiện đặt cược cho lần bổ sung thứ hai.</li>\r\n
  </ul>\r\n
  <h2 id="attractive-promotions">Khuyến m&atilde;i s&ograve;ng bạc Frank hấp dẫn</h2>\r\n
  <p>Bất kỳ ai cũng c&oacute; thể tham gia C&acirc;u lạc bộ Cao cấp. N&oacute; bao gồm 6 cấp độ VIP: Sơ cấp, Vĩnh viễn, Bạc, VIP-V&agrave;ng, VIP-Bạch kim, Hiệp sĩ b&oacute;ng đ&ecirc;m. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Frank Casino Premium Club c&oacute; quyền truy cập v&agrave;o qu&agrave; tặng c&aacute; nh&acirc;n, c&aacute;c giải đấu kh&eacute;p k&iacute;n v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i với quỹ giải thưởng lớn, r&uacute;t ​​tiền thắng ngay lập tức, tỷ gi&aacute; hối đo&aacute;i c&aacute; nh&acirc;n của franc th&agrave;nh tiền (điểm kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết) v&agrave; tăng giới hạn gửi / r&uacute;t tiền, v&agrave; nhiều hơn nữa. V&iacute; dụ, khi đạt đến trạng th&aacute;i VIP-Gold trở l&ecirc;n, bạn sẽ được chỉ định một người quản l&yacute; c&aacute; nh&acirc;n, r&uacute;t ​​tiền cấp tốc v&agrave; c&aacute;c g&oacute;i tiền thưởng hấp dẫn. Mỗi g&oacute;i n&agrave;y đều chứa c&aacute;c v&ograve;ng quay miễn ph&iacute; v&agrave; tiền thưởng tiền gửi. Nạp tiền trong v&ograve;ng một th&aacute;ng l&agrave; cần thiết để đạt được cấp độ nhất định: số lượng nạp c&agrave;ng lớn th&igrave; cấp VIP c&agrave;ng cao.</p>\r\n
  <p>[[sCasinoHits?&amp;hits=`Microgaming tổng hợp c&aacute;c giải đặc biệt lũy tiến,S&ograve;ng bạc trực tiếp,C&acirc;u lạc bộ VIP cực kỳ uy t&iacute;n,C&oacute; giấy ph&eacute;p ở Malta v&agrave; Thụy Điển`&amp;misses=`C&aacute;c khoản thanh to&aacute;n c&oacute; thể mất 48 giờ,Hạn mức r&uacute;t tiền h&agrave;ng th&aacute;ng`]]</p>\r\n
  <h2 id="software-providers">Phần mềm s&ograve;ng bạc Frank</h2>\r\n
  <p>Tr&ecirc;n trang web của cơ sở tr&ograve; chơi Frank, bạn sẽ t&igrave;m thấy hơn 2.000 m&aacute;y đ&aacute;nh bạc. Ch&uacute;ng đều l&agrave; nội dung được cấp ph&eacute;p từ một trong những nh&agrave; ph&aacute;t triển ch&iacute;nh. Người d&ugrave;ng sẽ c&oacute; thể tận hưởng bằng c&aacute;ch chơi với những người khổng lồ cờ bạc trực tuyến bao gồm NextGen, Playson, Booming, Microgaming, Red Rake, NetEnt, Yggdrasil, Amatic, Igrosoft, v&agrave; nhiều hơn nữa.</p>\r\n
  <p>[[sCasinoProviders]]</p>\r\n
  <h2 id="mobile-compatibility">Frank di động v&agrave; ứng dụng</h2>\r\n
  <p>Hiện tại, nhiều người h&acirc;m mộ tr&ograve; giải tr&iacute; cờ bạc kh&ocirc;ng th&iacute;ch ngồi ở nh&agrave; tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh m&agrave; d&agrave;nh thời gian hữu &iacute;ch trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh hoặc c&ugrave;ng bạn b&egrave;. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao quản l&yacute; của s&ograve;ng bạc Frank đ&atilde; tạo ra một phi&ecirc;n bản di động của trang web. Bất kỳ ai cũng c&oacute; thể chơi v&agrave;o thời điểm thuận tiện tại s&ograve;ng bạc Frank trực tuyến tr&ecirc;n c&aacute;c m&aacute;y đ&aacute;nh bạc, tr&ograve; roulette y&ecirc;u th&iacute;ch của họ v&agrave; c&aacute;c loại cờ bạc kh&aacute;c từ điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng chạy Windows, Android hoặc Android. Giao diện của phi&ecirc;n bản di động rất tiện lợi v&agrave; trực quan. Kh&ocirc;ng cần tải xuống tr&ograve; chơi - tất cả ch&uacute;ng đều khởi chạy v&agrave; hoạt động trực tiếp trong tr&igrave;nh duyệt của điện thoại. Chỉ cần đăng nhập v&agrave;o trang web ch&iacute;nh thức bằng c&aacute;c tiện &iacute;ch di động, đăng nhập v&agrave; khởi chạy bất kỳ khe n&agrave;o ở chế độ miễn ph&iacute; hoặc kiếm tiền thật. Nh&acirc;n tiện, bằng c&aacute;ch sử dụng phi&ecirc;n bản di động của trang web s&ograve;ng bạc Frank, bạn c&oacute; thể gửi tiền / r&uacute;t tiền, giao tiếp với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia dịch vụ hỗ trợ v&agrave; tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i.</p>\r\n
  <h2 id="payment-options">T&ugrave;y chọn thanh to&aacute;n tại s&ograve;ng bạc Frank</h2>\r\n
  <p>Bạn c&oacute; thể t&igrave;m thấy danh s&aacute;ch đầy đủ c&aacute;c hệ thống thanh to&aacute;n tr&ecirc;n trang web ch&iacute;nh thức của s&ograve;ng bạc trực tuyến, th&ocirc;ng tin nằm ở phần ch&acirc;n trang của trang web. Trong số c&aacute;c t&ugrave;y chọn phổ biến nhất để bổ sung t&agrave;i khoản l&agrave; thẻ MasterCard, thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng Visa, hệ thống ecoPayz, Skrill, Neteller. Phương thức r&uacute;t tiền tương tự nhau, kh&ocirc;ng c&oacute; khoản thanh to&aacute;n n&agrave;o được thực hiện v&agrave;o t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng. Trang web hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, trong số đ&oacute; c&oacute; đồng euro, đ&ocirc; la Mỹ, zloty của Ba Lan. Tốc độ r&uacute;t tiền l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&ocirc;ng phải người chơi n&agrave;o. Dựa tr&ecirc;n c&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute;, nhiều người chơi kh&ocirc;ng th&iacute;ch việc xử l&yacute; c&aacute;c ứng dụng qu&aacute; l&acirc;u. Thời gian chờ r&uacute;t tiền về v&iacute; điện tử c&oacute; thể l&ecirc;n đến 24 giờ, r&uacute;t ​​tiền về thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; thể l&ecirc;n đến s&aacute;u ng&agrave;y. Trong trường hợp n&agrave;y, c&aacute;c khoản thanh to&aacute;n cũng c&oacute; thể xảy ra v&agrave;o cuối tuần. Để c&oacute; thể r&uacute;t tiền từ s&ograve;ng bạc, bạn kh&ocirc;ng chỉ cần đăng k&yacute; bằng c&aacute;ch x&aacute;c nhận số điện thoại v&agrave; địa chỉ email của m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n phải thực hiện thủ tục x&aacute;c minh - x&aacute;c nhận danh t&iacute;nh của bạn bằng c&aacute;ch gửi ảnh hoặc qu&eacute;t t&agrave;i liệu cho ban quản trị cổng th&ocirc;ng tin. .</p>\r\n
  <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n thực hiện thủ tục x&aacute;c minh trước - c&oacute; thể mất rất nhiều thời gian để kiểm tra t&agrave;i liệu v&agrave; thực hiện thủ tục trước sẽ cho ph&eacute;p bạn tr&aacute;nh bị tr&igrave; ho&atilde;n trong lần r&uacute;t tiền thắng cược đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh.</p>\r\n
  <table style="border-collapse: collapse; width: 65%; height: 157px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1">\r\n
  <tbody>\r\n
  <tr>\r\n
  <td style="text-align: center; width: 95.1272%;" colspan="3">Frank s&ograve;ng bạc t&ugrave;y chọn ng&acirc;n h&agrave;ng</td>\r\n
  </tr>\r\n
  <tr>\r\n
  <td style="width: 31.7085%; text-align: center;">Tiền gửi c&oacute; sẵn <strong>Ngay tức khắc</strong></td>\r\n
  <td style="width: 31.7085%; text-align: center;">Tối thiểu. Gửi tiền <strong>$10</strong></td>\r\n
  <td style="width: 31.7102%; text-align: center;">Ph&iacute; r&uacute;t tiền <strong>Kh&ocirc;ng c&oacute; hoa hồng</strong></td>\r\n
  </tr>\r\n
  <tr>\r\n
  <td style="text-align: center; width: 95.1272%;" colspan="3">Phương thức thanh to&aacute;n: <strong>Visa, Paysafecard, Trustly, AstroPay, Flexepin, MasterCard, Astropay, EcoPayz, Jeton, Moneta, Skrill and Bitcoin</strong></td>\r\n
  </tr>\r\n
  </tbody>\r\n
  </table>\r\n
  <h2 id="customer-support">Frank Hỗ trợ Dịch vụ Kh&aacute;ch h&agrave;ng</h2>\r\n
  <p>[[sCasinoSupport?&amp;live=`24/7`&amp;phone=`24/7`&amp;email=`[email protected]`]]</p>\r\n
  <p>Bạn c&oacute; thể t&igrave;m thấy biểu tượng b&agrave;n trợ gi&uacute;p ở cuối trang web. C&oacute; một cuộc tr&ograve; chuyện trực tiếp trong đ&oacute; bạn c&oacute; thể giải quyết vấn đề nhanh nhất c&oacute; thể hoặc đặt một c&acirc;u hỏi quan t&acirc;m. Nếu v&igrave; l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; cuộc tr&ograve; chuyện kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với bạn, bạn lu&ocirc;n c&oacute; thể viết thư tới địa chỉ email của dịch vụ hỗ trợ - địa chỉ được chỉ ra ở đ&oacute;, ở ch&acirc;n trang của trang web, b&ecirc;n cạnh biểu tượng tr&ograve; chuyện hỗ trợ. C&aacute;c b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa cố gắng giải quyết vấn đề kịp thời, sẵn s&agrave;ng tư vấn, giải đ&aacute;p thắc mắc.</p>\r\n
  <p>&nbsp;</p>\r\n
  <p>&nbsp;</p>
  """
 "richtext" => true
 "template" => 22
 "menuindex" => "8"
 "searchable" => 0
 "cacheable" => 1
 "createdby" => 1
 "createdon" => 1641160433
 "editedby" => 1
 "editedon" => 1658573326
 "deleted" => 0
 "deletedon" => "1970-01-01T00:00:00.000000Z"
 "deletedby" => 0
 "publishedon" => 1658573325
 "publishedby" => 1
 "menutitle" => ""
 "hide_from_tree" => false
 "privateweb" => false
 "privatemgr" => false
 "content_dispo" => false
 "hidemenu" => true
 "alias_visible" => 0
 "tv_image" => array:5 [
  0 => "tv_image"
  1 => ""
  2 => ""
  3 => ""
  4 => "image"
 ]
 "templatealias" => "casino"
 "title" => "Frank"
 "created_at" => "2022-02-25T11:50:04.000000Z"
 "updated_at" => "2022-11-14T14:35:01.000000Z"
 "side_bets" => "1"
 "live_games" => "1"
 "author" => array:15 [
  "id" => 80
  "author_name" => "Daniella Peterson"
  "author_position" => "Tác giả"
  "alias" => "daniella-peterson"
  "published" => "1"
  "cover" => "assets/images/authors/Daniella.png"
  "website" => ""
  "updated_at" => "2022-07-04T05:39:58.000000Z"
  "created_at" => "2022-01-06T23:06:11.000000Z"
  "author" => "3"
  "lang" => "vi"
  "introtext" => "Daniella là chuyên gia theo dõi thông tin được đăng trên các trang web khác nhau để luôn cập nhật và cung cấp cho độc giả thông tin chi tiết và tin tức nóng hổi liên quan đến baccarat."
  "content" => """
   <p>Daniella đ&atilde; thử rất nhiều tr&ograve; chơi baccarat kh&aacute;c nhau, cả ngoại tuyến v&agrave; trực tuyến. B&acirc;y giờ, c&ocirc; ấy chuy&ecirc;n về c&aacute;c b&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; chuy&ecirc;n nghiệp. T&agrave;i năng ch&iacute;nh của c&ocirc; ấy l&agrave; kỹ năng truyền tải mọi cảm x&uacute;c v&agrave; ấn tượng về tr&ograve; chơi được đ&aacute;nh gi&aacute; th&ocirc;ng qua văn bản. C&ocirc; ấy lu&ocirc;n xem x&eacute;t kỹ những ưu v&agrave; nhược điểm của mỗi danh hiệu baccarat để cung cấp cho người chơi c&aacute;i nh&igrave;n tổng thể về lối chơi.</p>\r\n
   <p>C&ocirc; ấy cũng cung cấp cho độc giả của ch&uacute;ng t&ocirc;i rất nhiều lời khuy&ecirc;n hữu &iacute;ch để lựa chọn một s&ograve;ng bạc ph&ugrave; hợp theo sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n của họ. C&oacute; thể cung cấp cho người chơi những lời khuy&ecirc;n c&oacute; gi&aacute; trị v&agrave; ngăn họ truy cập v&agrave;o c&aacute;c trang web kh&ocirc;ng đ&aacute;ng tin cậy l&agrave; điều c&ocirc; ấy th&iacute;ch nhất trong c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh. Trong mỗi b&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute;, c&ocirc; ấy ph&acirc;n t&iacute;ch trung thực s&ograve;ng bạc từ c&aacute;c g&oacute;c độ kh&aacute;c nhau v&agrave; kiểm tra độc lập c&aacute;c tr&ograve; chơi được cung cấp.</p>\r\n
   <p>"Thật l&agrave; một niềm vui thực sự khi độc giả ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn bạn đ&atilde; gi&uacute;p họ lựa chọn s&ograve;ng bạc tốt nhất để thưởng thức c&aacute;c tr&ograve; chơi baccarat ly kỳ", Daniella n&oacute;i. Bạn c&oacute; thể theo d&otilde;i t&agrave;i liệu của c&ocirc; ấy để nhận được c&aacute;c khuyến m&atilde;i v&agrave; ưu đ&atilde;i tiền thưởng độc quyền nhất, v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; của c&ocirc; ấy chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng để bạn bỏ lỡ những lợi &iacute;ch sinh lời cao nhất từ ​​c&aacute;c nh&agrave; điều h&agrave;nh s&ograve;ng bạc h&agrave;ng đầu.</p>
   """
  "seo_title" => "Tác giả Baccarat.team - Daniella Peterson"
  "seo_description" => "Daniella là một chuyên gia xem xét cẩn thận các sòng bạc baccarat trực tuyến và đánh giá chúng. Trách nhiệm của cô là đánh giá các trang web sòng bạc được đề xuất và thử nghiệm các trò chơi baccarat được cung cấp."
 ]
 "website_casino" => "www.frankcasino.com"
 "provider" => "56"
 "country" => array:15 [
  0 => "en"
  1 => "th"
  2 => "vi"
  3 => "ind"
  4 => "ja"
  5 => "de"
  6 => "es"
  7 => "pt-br"
  8 => "sv"
  9 => "tr"
  10 => "fr"
  11 => "pl"
  12 => "fi"
  13 => "no"
  14 => "ru"
 ]
 "feature" => array:6 [
  0 => array:4 [
   "id" => 209
   "sort" => "0"
   "alias" => "plenty-of-promos-and-tournaments"
   "title" => "Rất nhiều khuyến mãi và giải đấu"
  ]
  1 => array:4 [
   "id" => 210
   "sort" => "0"
   "alias" => "features-sports-as-well"
   "title" => "Tính năng thể thao cũng"
  ]
  2 => array:4 [
   "id" => 211
   "sort" => "0"
   "alias" => "great-selection-of-software-providers-with-over-2000-games"
   "title" => "Tuyển chọn tuyệt vời các nhà cung cấp phần mềm với hơn 2.000 trò chơi"
  ]
  3 => array:4 [
   "id" => 212
   "sort" => "0"
   "alias" => "weekend-withdrawals"
   "title" => "Rút tiền cuối tuần"
  ]
  4 => array:4 [
   "id" => 213
   "sort" => "0"
   "alias" => "withdrawal-lock-option-on-request"
   "title" => "Tùy chọn khóa rút tiền theo yêu cầu"
  ]
  5 => array:4 [
   "id" => 214
   "sort" => "0"
   "alias" => "btc-accepted"
   "title" => "BTC được chấp nhận"
  ]
 ]
 "established" => "2014"
 "email" => "[email protected]"
 "payout" => "96.25"
 "rating1" => ""
 "info_rating1" => ""
 "cover" => "assets/images/casinos/frank/frankcasino.svg"
 "cover_slider" => "assets/images/casinos/frank/slider/1.frank-casino-games.avif"
 "cover_redirect" => ""
 "iframe" => ""
 "iframe_image" => ""
 "casinoid" => "74"
 "display" => "1"
 "lang" => "vi"
 "deposit" => array:1 [
  0 => ""
 ]
 "website_prefix" => "https://"
 "website" => "frankix.best/?ref=d4d5b4afd36b37d267af302af4ba4727"
 "rating_title" => "Xếp hạng"
 "reputation" => ""
 "info_rating_title" => array:6 [
  0 => "Trò chơi đa dạng"
  1 => "Phần mềm & Đồ họa"
  2 => "Cấp phép"
  3 => "Khả năng tương thích với thiết bị di động"
  4 => "Phương thức ngân hàng"
  5 => "Tốc độ thanh toán"
 ]
 "rating" => "9.3"
 "user_votes" => "1"
 "info_rating" => array:6 [
  0 => "10"
  1 => "8"
  2 => "9"
  3 => "10"
  4 => "9"
  5 => "10"
 ]
 "bonus_title" => "17 000 000 VND"
 "features" => array:1 [
  0 => ""
 ]
 "provider_text1" => "là một trong những công ty tiên phong về thiết kế trò chơi sòng bạc trên thế giới. Đây là một trong những công ty hoạt động trong nền tảng để cung cấp thời gian đánh bạc chất lượng. Còn được gọi là trò chơi Amatic, nó chỉ hoạt động cho các sòng bạc trên đất liền trong những ngày đầu thành lập, nhưng một vài năm sau, công ty đã tham gia vào thị trường iGaming. Phần mềm do Amatic Industries phát triển cung cấp quyền truy cập vào các trò chơi khác nhau, tất cả đều bị cấm đối với những người dưới 18 tuổi và có mức cược linh hoạt, dao động từ 300 đến hơn 3.000 đô la. Amatic Industries chủ yếu phát triển trò chơi roulette, máy đánh bạc và giải đặc biệt lũy tiến."
 "provider_text2" => "hoạt động từ năm 2012, có thể tin tưởng vào tài năng của những người sáng lập để phát triển thịnh vượng. Thật vậy, nhà xuất bản có các chuyên gia iGaming trong hàng ngũ của mình. Một trong những người sáng lập Playson là một cựu giám đốc điều hành của NetEnt. Playson, vì vậy, bù đắp tuổi trẻ của mình bằng kinh nghiệm của các thành viên. Thư viện trò chơi của Playson chưa cạnh tranh với thư viện của NetEnt hoặc Microgaming. Tuy nhiên, có khoảng ba mươi máy đánh bạc và một vài trò chơi trên bàn. Đối với các hòn đảo nhỏ, Playson cung cấp các máy với các chủ đề phổ biến như cướp biển, động vật kỳ lạ, Nam Mỹ và Ai Cập. Chúng tôi khuyên bạn, trong số những thứ khác, hãy thử nghiệm các tiêu đề Bumper Crop ,asure of Tomb, và Alice in Wonderslots."
 "provider_text3" => "được thành lập vào năm 2011 bởi một đội ngũ tài năng đến từ Tây Ban Nha. Ban đầu, studio tập trung nỗ lực vào ngành công nghiệp sòng bạc xã hội trước khi có cơ hội bán phần mềm của mình cho các nhà điều hành sòng bạc thực sự. Danh mục của họ bao gồm nhiều loại máy đánh bạc tuyệt vời có sẵn trên các nền tảng khác nhau cũng như một loạt các biến thể video poker và bingo và một số trò chơi được thiết kế đặc biệt cho điện thoại di động. Slots là trung tâm của sự chú ý của họ, điều này thật tuyệt khi bạn xem xét thực tế là đội ngũ đằng sau Red Rake Gaming rất giỏi trong việc thiết kế chúng. Có hàng chục biến thể poker phổ biến như Jacks or Better, Deuces Wild, và Tens or Better. Hầu hết các trò chơi cũng có sẵn trên nền tảng di động nên bạn có thể mang chúng đi bất cứ đâu."
 "provider_text4" => "được thành lập vào năm 2013 bởi một Fredrik Elmqvist nào đó, nó được sinh ra trên mảnh đất Thụy Điển. Một quốc gia đã sản sinh ra các nhà xuất bản xuất sắc NetEnt, Play'n Go và Playson. Tuy nhiên, để thực hiện các hoạt động của mình, Yggdrasil đã định cư trên đảo Malta. Trong thư viện đồ chơi Yggdrasil, chúng tôi tìm thấy hơn hai mươi trò chơi máy đánh bạc 3D và video cùng bộ sưu tập thẻ cào và trò chơi xổ số. Một trong những điểm đặc biệt lớn của nhà phát hành là việc đưa chủ đề thần thoại Bắc Âu vào các trò chơi của mình. Chúng tôi đề xuất các tựa phim như The Dark Joker Rises, Vikings Go Wild, Wicked Circus và Winterberries. Với tỷ lệ thanh toán rất hấp dẫn và các tính năng đa dạng, các máy đánh bạc được ký bởi Yggdrasil đặc biệt sinh lợi và thú vị."
 "terms" => "<p>S&ograve;ng bạc Frank sẽ l&agrave;m bạn h&agrave;i l&ograve;ng với phần khuyến m&atilde;i của n&oacute; cung cấp nhiều loại tiền thưởng v&agrave; phần thưởng phong ph&uacute; v&agrave; h&agrave;o ph&oacute;ng.</p>"
 "providers" => array:4 [
  0 => "40"
  1 => "65"
  2 => "64"
  3 => "27"
 ]
 "conclusion" => """
  <p>R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; kh&ocirc;ng phải người chơi n&agrave;o cũng vui. Game thủ hiện đại l&agrave; những người rất hư hỏng. Nếu họ kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với một số chuyện vặt v&atilde;nh, họ rời khỏi cổng th&ocirc;ng tin m&agrave; kh&ocirc;ng do dự - v&agrave; điều n&agrave;y kh&aacute; hợp l&yacute;, được mong đợi: tại sao phải chịu đựng một số loại cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu, nếu c&oacute; rất nhiều dự &aacute;n tr&ograve; chơi xung quanh v&agrave; mọi người đều thu h&uacute;t game thủ bằng sự tươi s&aacute;ng, hấp dẫn &aacute;p ph&iacute;ch, chương tr&igrave;nh tiền thưởng sinh lời, phần mềm chất lượng cao v&agrave; c&aacute;c "con chip" kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, s&ograve;ng bạc kh&ocirc;ng ngồi m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;ch. C&oacute; lẽ những thiếu s&oacute;t của cổng th&ocirc;ng tin n&agrave;y qu&aacute; nhỏ khiến game thủ kh&ocirc;ng thấy l&yacute; do g&igrave; để rời đi. Ai đ&oacute; c&oacute; thể nh&igrave;n thấy những nhược điểm nhưng hiểu r&otilde; r&agrave;ng rằng s&ograve;ng bạc trực tuyến c&oacute; nhiều lợi thế hơn. Nếu bạn chưa thử chơi s&ograve;ng bạc trực tuyến Frank Casino, ch&uacute;ng t&ocirc;i khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n d&agrave;nh thời gian nghi&ecirc;n cứu đ&aacute;nh gi&aacute; của cổng th&ocirc;ng tin, đọc c&aacute;c nhận x&eacute;t. V&igrave; vậy, bạn c&oacute; thể điều chỉnh kỳ vọng của m&igrave;nh từ s&ograve;ng bạc trước v&agrave; tr&aacute;nh thất vọng. V&iacute; dụ: bạn sẽ biết trước rằng bạn c&oacute; thể đợi tối đa s&aacute;u ng&agrave;y để r&uacute;t tiền v&agrave;o thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng - v&agrave; thậm ch&iacute; sau đ&oacute;, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o thủ tục x&aacute;c minh đ&atilde; ho&agrave;n tất.</p>\r\n
  <p>V&agrave; ngay sau khi đăng k&yacute; tr&ecirc;n trang web, h&atilde;y x&aacute;c nhận danh t&iacute;nh của bạn để kh&ocirc;ng tr&igrave; ho&atilde;n lần r&uacute;t tiền đầu ti&ecirc;n v&agrave; gửi tiền thắng cược, kh&ocirc;ng phải v&agrave;o thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng m&agrave; v&agrave;o v&iacute; ảo - trong trường hợp n&agrave;y, thời gian chờ r&uacute;t tiền sẽ kh&ocirc;ng qu&aacute; một ng&agrave;y . Nh&igrave;n chung, dự &aacute;n Frank Casino c&oacute; nhiều lợi thế nếu bạn tập trung v&agrave;o đ&aacute;nh gi&aacute; s&ograve;ng bạc. V&igrave; vậy, h&atilde;y đăng k&yacute; v&agrave; thử vận ​​may của bạn bằng c&aacute;ch tung ra c&aacute;c tr&ograve; chơi bạn th&iacute;ch.</p>
  """
 "more_recommended" => ""
 "authorName" => "Daniella Peterson"
 "pubFormat" => "25 tháng 2 2022"
 "agoFormat" => "14 tháng 11 2022"
 "link" => "https://aveidafdat.info/vi/casino/frank/"
]
Đánh giá Casino Frank 2022 | Chơi Baccarat tiền thật

Casino Frank

Casino Frank

Trang mạng:

www.frankcasino.com

Thành lập:

2014

Thanh toán %:

96.25

Đặc trưng

 • Rất nhiều khuyến mãi và giải đấu
 • Tính năng thể thao cũng
 • Tuyển chọn tuyệt vời các nhà cung cấp phần mềm với hơn 2.000 trò chơi
 • Rút tiền cuối tuần
 • Tùy chọn khóa rút tiền theo yêu cầu
 • BTC được chấp nhận
Tiền thưởng chào mừng 17 000 000 VND

Xếp hạng

9.3/10
Trò chơi đa dạng 10/10
Phần mềm & Đồ họa 8/10
Cấp phép 9/10
Khả năng tương thích với thiết bị di động 10/10
Phương thức ngân hàng 9/10
Tốc độ thanh toán 10/10

Tác giả: Daniella Peterson

Được phát hành: 25 tháng 2 2022

Đã cập nhật: 14 tháng 11 2022

Frank Đánh giá Casino

Nếu bạn muốn đánh bạc trực tuyến, bạn đang tìm kiếm một sòng bạc uy tín và đáng tin cậy mà bạn có thể tin tưởng giao tiền của mình và nơi bạn có thể chắc chắn rằng tiền thắng cược sẽ được thanh toán hết. Do đó, chúng tôi đã thử nghiệm một số lượng lớn các sòng bạc cho bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn của bạn và tiết lộ một số tiêu chí nhất định. Chúng tôi hiển thị xếp hạng chi tiết của các sòng bạc này trên trang web của chúng tôi cùng với nhiều thông tin khác. Người chơi từ khắp nơi trên thế giới sẽ tìm thấy bài kiểm tra sòng bạc trực tuyến cho nhiều sòng bạc, giúp người chơi chọn sòng bạc phù hợp với mình bằng cách liệt kê các tiêu chí khác nhau như giấy phép, ưu đãi tiền thưởng và kiểm tra sòng bạc của các bên thứ ba độc lập. Tất nhiên, chúng tôi cũng chỉ ra tất cả những ưu điểm và nhược điểm mà trải nghiệm sòng bạc trực tuyến của chúng tôi đã tiết lộ và so sánh với nhau, chúng tôi có thể cho mỗi người chơi biết liệu sòng bạc đã thử nghiệm có đáp ứng được yêu cầu của họ hay không.

Tổng quan về sòng bạc trực tuyến Frank

Thị trường cờ bạc trực tuyến đang ngày càng phát triển và vững mạnh. Mỗi năm ngày càng có nhiều câu lạc bộ chơi game đầy tham vọng mới. Các sòng bạc trực tuyến được cấp phép với khả năng chơi bằng đô la tiền thật như Frank Casino đang trở nên phổ biến đặc biệt. Câu lạc bộ trò chơi được mở vào năm 2014 bởi Sunlet Services Limited và hoạt động trên cơ sở giấy phép do Ủy ban Trò chơi Curacao cấp. Công ty mẹ cũng sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như AzartPlay Casino, Columbus Casino, Drift Casino, MrBit và Slot V Casino. Tất cả chúng đều đã giành được sự tin tưởng của người dùng nhờ các điều kiện công bằng, nhiều lựa chọn máy đánh bạc được cấp phép, chất lượng cao của dịch vụ hỗ trợ, thanh toán tiền thắng ngay lập tức.

Ban quản lý của sòng bạc Frank luôn cố gắng mang đến cho người chơi Việt Nam cơ hội tuyệt vời để chơi tại sòng bạc của họ. Họ rất xuất sắc trong việc đó. Xác nhận rõ ràng điều này là hàng trăm đánh giá tích cực từ những người chơi thực sự trên các diễn đàn và trang chuyên đề. Nhiều lựa chọn máy đánh bạc từ các nhà cung cấp nổi tiếng thế giới - Microgaming, NetEnt, Quickspin, Novomatic; các khoản thanh toán nhanh, cũng như chương trình tiền thưởng tuyệt vời, đã cho phép Frank Casino Club chiếm vị trí hàng đầu trong tất cả các xếp hạng sòng bạc trực tuyến có thể có.

Trò chơi sòng bạc Frank

Vì sòng bạc Frank nhằm đảm bảo rằng những người đánh bạc thích trò chơi, các nhà phát triển đã đảm bảo rằng trang web có phần mềm được cấp phép độc quyền từ các studio hàng đầu. Chỉ có rất nhiều trò chơi. Theo ước tính khiêm tốn nhất, ít nhất 2000 trò giải trí cờ bạc từ những gã khổng lồ trong ngành như Novomatic, Microgaming, NetEnt, Quickspin và những người khác được giới thiệu trên trang web chính thức của sòng bạc Frank. Tuyển chọn trò chơi chất lượng cao sẽ không khiến bạn cảm thấy nhàm chán dù vào mùa đông hay mùa hè. Để giúp khách hàng thoải mái hơn khi sử dụng trang web, tất cả các trò giải trí đã được chia thành các danh mục: mới, phổ biến, máy đánh bạc, video poker, giải đặc biệt, trò chơi với người chia bài trực tiếp, bài, bàn và các loại khác. Tất cả khách hàng của sòng bạc Frank đều có cơ hội chơi miễn phí mà không cần đăng ký và không cần cung cấp dữ liệu cá nhân. Đúng vậy, niềm vui của chế độ miễn phí không thể so sánh với việc đắm mình hoàn toàn trong quá trình chơi game, khi đặt cược bằng tiền thật. Các phiên bản demo của slot cho phép đánh giá sự ổn định của câu lạc bộ chơi game, thử tất cả các loại chiến thuật và chiến lược, quyết định các slot phù hợp nhất cho bạn và tận hưởng niềm vui từ quá trình chơi game trong các trò chơi gốc mà không có nguy cơ thua cuộc.

Máy đánh bạc
Máy xèng video là cách giải trí phổ biến nhất trong các sòng bạc trực tuyến. Người dùng bị thu hút bởi khả năng thắng lớn, thiết kế đầy màu sắc, sự hiện diện của hoạt ảnh chất lượng cao và tất cả các loại tiền thưởng. Tổng cộng, khoảng 1500 video slot hiện có sẵn trên trang web, bao gồm Book of Ra, Book of Ra Deluxe, Starburst, Big Bad Wolf. Với số lượng nhà cung cấp phần mềm, danh sách này được cập nhật liên tục với các máy đánh bạc mới.

Khe video với giải đặc biệt
Người dùng đến sòng bạc trực tuyến với hy vọng giành được chiến thắng lớn chắc chắn sẽ quan tâm đến các trò chơi xèng video với giải đặc biệt lũy tiến. Đặc điểm chính của họ là tổng số giải thưởng tăng liên tục, cuối cùng sẽ đến tay một người may mắn sau khi quay thành công các guồng quay. Trong một số trường hợp, số tiền trúng giải độc đắc có thể là vài triệu đô la. Về hiệu năng đồ họa, hoạt hình, những chiếc máy đánh bạc như vậy không khác gì những chiếc máy thông thường.

Trò chơi bài và bàn cờ
Người dùng câu lạc bộ sòng bạc Frank có thể vui vẻ trong các trò chơi trên bàn và chơi bài: roulette, blackjack, baccarat, v.v. Roulette trên trang web sòng bạc Frank được trình bày ở phiên bản cổ điển và với nhiều biến thể khác nhau, chẳng hạn như bạn có thể thử vận ​​may của mình với số tiền cao cấp phiên bản roulette Diamond Edition. Để phục vụ những người hâm mộ blackjack, có nhiều biến thể khác nhau của trò chơi bài tuyệt vời này: Blackjack cổ điển, Blackjack Tây Ban Nha, Blackjack Châu Âu. Và đây chỉ là một phần nhỏ trong các trò giải trí cờ bạc được trình bày trên trang web của cơ sở đánh bạc.

Trò chơi với người chia bài trực tiếp
Người hâm mộ các câu lạc bộ chơi game trên đất liền sẽ hài lòng với phần "Sòng bạc Trực tiếp": nó chứa khoảng 50 trò chơi khác nhau với những người chia bài thực sự từ Evolution Gaming và NetEnt. Phổ biến nhất trong số đó là Blackjack, Roulette, Casino Holdem, Baccarat, v.v. Điểm đặc biệt của chúng nằm ở thực tế là quá trình phân phối / quay của bánh xe roulette được kiểm soát hoàn toàn bởi người chơi trực tiếp. Các chương trình phát sóng được thực hiện từ các hội trường được trang bị đặc biệt và tất cả các hành động của người tập thể được ghi lại bằng máy quay video. Ở đây bạn không còn có thể phàn nàn về RNG trong trường hợp thất bại. Điều đáng chú ý là bạn chỉ có thể chơi chúng bằng tiền thật vì không có chế độ demo trong Casino Trực tiếp.

Tiền thưởng và khuyến mãi Frank

Tiền thưởng tại sòng bạc Frank được quan tâm đặc biệt. Đây có lẽ là một trong những phần quà hấp dẫn nhất dành cho người chơi (theo quan điểm của kích thước và tiền cược). Và điều thú vị nhất là bạn có thể nhận được chúng với một hằng số đáng ghen tị. Ngay ở giai đoạn tạo tài khoản, khách hàng mới sẽ được yêu cầu chọn một trong các phần quà để đăng ký. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội không chỉ nhận được hoàn tiền thường xuyên, tham gia chương trình khuyến mãi Thưởng Trong Ngày mà còn có thể tranh giải thưởng lớn trong các giải đấu hàng ngày. Người hâm mộ không nhận được tiền thưởng tiền gửi khi đăng ký sẽ có phần thất vọng: chúng chỉ có sẵn để tồn tại người chơi dưới dạng quà tặng sinh nhật.

Ưu đãi chào mừng tốt nhất từ ​​sòng bạc Frank

Gói chào mừng chính tại cơ sở ảo này được chia thành ba khoản tiền gửi:

 • Khoản tiền gửi đầu tiên - nhận phần thưởng tương ứng 150% lên đến $ 750, yêu cầu bổ sung tối thiểu là $ 10 hoặc khoản tiền thưởng tương ứng 150% lên đến $ 750 với 20 vòng quay miễn phí trên "Frank City Robberies" trị giá 0,3 đô la mỗi lần gửi tiền đầu tiên của bạn, yêu cầu bổ sung tối thiểu là 100 đô la. Điều kiện đặt lương là 27X cho cả hai tùy chọn.
 • Khoản tiền gửi thứ hai - nhận phần thưởng 100% phù hợp lên đến 500 đô la hoặc phần thưởng 100% phù hợp lên đến 500 đô la cộng với 20 vòng quay miễn phí trên "Sakura Fortune" với giá 0,2 đô la mỗi vòng. Tình hình tiền gửi tương tự như với lần bổ sung đầu tiên. Điều kiện đặt cược được đặt ở mức 25X đối với tiền thưởng và 35X đối với số lần quay.
 • Gửi tiền lần thứ ba - nhận phần thưởng 100% khớp lên đến 500 đô la hoặc phần thưởng 100% phù hợp lên đến 500 đô la cộng với 25 vòng quay miễn phí trên "Cowboys Gold" với giá 0,1 đô la mỗi lần. Số tiền bổ sung tối thiểu là $ 10 và $ 100, theo đó. Tình hình tương tự với điều kiện đặt cược cho lần bổ sung thứ hai.

Khuyến mãi sòng bạc Frank hấp dẫn

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia Câu lạc bộ Cao cấp. Nó bao gồm 6 cấp độ VIP: Sơ cấp, Vĩnh viễn, Bạc, VIP-Vàng, VIP-Bạch kim, Hiệp sĩ bóng đêm. Các thành viên của Frank Casino Premium Club có quyền truy cập vào quà tặng cá nhân, các giải đấu khép kín và các chương trình khuyến mãi với quỹ giải thưởng lớn, rút ​​tiền thắng ngay lập tức, tỷ giá hối đoái cá nhân của franc thành tiền (điểm khách hàng thân thiết) và tăng giới hạn gửi / rút tiền, và nhiều hơn nữa. Ví dụ, khi đạt đến trạng thái VIP-Gold trở lên, bạn sẽ được chỉ định một người quản lý cá nhân, rút ​​tiền cấp tốc và các gói tiền thưởng hấp dẫn. Mỗi gói này đều chứa các vòng quay miễn phí và tiền thưởng tiền gửi. Nạp tiền trong vòng một tháng là cần thiết để đạt được cấp độ nhất định: số lượng nạp càng lớn thì cấp VIP càng cao.

Lượt truy cập
 • Microgaming tổng hợp các giải đặc biệt lũy tiến
 • Sòng bạc trực tiếp
 • Câu lạc bộ VIP cực kỳ uy tín
 • Có giấy phép ở Malta và Thụy Điển
Hoa hậu
 • Các khoản thanh toán có thể mất 48 giờ
 • Hạn mức rút tiền hàng tháng

Phần mềm sòng bạc Frank

Trên trang web của cơ sở trò chơi Frank, bạn sẽ tìm thấy hơn 2.000 máy đánh bạc. Chúng đều là nội dung được cấp phép từ một trong những nhà phát triển chính. Người dùng sẽ có thể tận hưởng bằng cách chơi với những người khổng lồ cờ bạc trực tuyến bao gồm NextGen, Playson, Booming, Microgaming, Red Rake, NetEnt, Yggdrasil, Amatic, Igrosoft, và nhiều hơn nữa.

Amatic

là một trong những công ty tiên phong về thiết kế trò chơi sòng bạc trên thế giới. Đây là một trong những công ty hoạt động trong nền tảng để cung cấp thời gian đánh bạc chất lượng. Còn được gọi là trò chơi Amatic, nó chỉ hoạt động cho các sòng bạc trên đất liền trong những ngày đầu thành lập, nhưng một vài năm sau, công ty đã tham gia vào thị trường iGaming. Phần mềm do Amatic Industries phát triển cung cấp quyền truy cập vào các trò chơi khác nhau, tất cả đều bị cấm đối với những người dưới 18 tuổi và có mức cược linh hoạt, dao động từ 300 đến hơn 3.000 đô la. Amatic Industries chủ yếu phát triển trò chơi roulette, máy đánh bạc và giải đặc biệt lũy tiến.

Playson

hoạt động từ năm 2012, có thể tin tưởng vào tài năng của những người sáng lập để phát triển thịnh vượng. Thật vậy, nhà xuất bản có các chuyên gia iGaming trong hàng ngũ của mình. Một trong những người sáng lập Playson là một cựu giám đốc điều hành của NetEnt. Playson, vì vậy, bù đắp tuổi trẻ của mình bằng kinh nghiệm của các thành viên. Thư viện trò chơi của Playson chưa cạnh tranh với thư viện của NetEnt hoặc Microgaming. Tuy nhiên, có khoảng ba mươi máy đánh bạc và một vài trò chơi trên bàn. Đối với các hòn đảo nhỏ, Playson cung cấp các máy với các chủ đề phổ biến như cướp biển, động vật kỳ lạ, Nam Mỹ và Ai Cập. Chúng tôi khuyên bạn, trong số những thứ khác, hãy thử nghiệm các tiêu đề Bumper Crop ,asure of Tomb, và Alice in Wonderslots.

Red Rake Gaming

được thành lập vào năm 2011 bởi một đội ngũ tài năng đến từ Tây Ban Nha. Ban đầu, studio tập trung nỗ lực vào ngành công nghiệp sòng bạc xã hội trước khi có cơ hội bán phần mềm của mình cho các nhà điều hành sòng bạc thực sự. Danh mục của họ bao gồm nhiều loại máy đánh bạc tuyệt vời có sẵn trên các nền tảng khác nhau cũng như một loạt các biến thể video poker và bingo và một số trò chơi được thiết kế đặc biệt cho điện thoại di động. Slots là trung tâm của sự chú ý của họ, điều này thật tuyệt khi bạn xem xét thực tế là đội ngũ đằng sau Red Rake Gaming rất giỏi trong việc thiết kế chúng. Có hàng chục biến thể poker phổ biến như Jacks or Better, Deuces Wild, và Tens or Better. Hầu hết các trò chơi cũng có sẵn trên nền tảng di động nên bạn có thể mang chúng đi bất cứ đâu.

Yggdrasil

được thành lập vào năm 2013 bởi một Fredrik Elmqvist nào đó, nó được sinh ra trên mảnh đất Thụy Điển. Một quốc gia đã sản sinh ra các nhà xuất bản xuất sắc NetEnt, Play'n Go và Playson. Tuy nhiên, để thực hiện các hoạt động của mình, Yggdrasil đã định cư trên đảo Malta. Trong thư viện đồ chơi Yggdrasil, chúng tôi tìm thấy hơn hai mươi trò chơi máy đánh bạc 3D và video cùng bộ sưu tập thẻ cào và trò chơi xổ số. Một trong những điểm đặc biệt lớn của nhà phát hành là việc đưa chủ đề thần thoại Bắc Âu vào các trò chơi của mình. Chúng tôi đề xuất các tựa phim như The Dark Joker Rises, Vikings Go Wild, Wicked Circus và Winterberries. Với tỷ lệ thanh toán rất hấp dẫn và các tính năng đa dạng, các máy đánh bạc được ký bởi Yggdrasil đặc biệt sinh lợi và thú vị.

Frank di động và ứng dụng

Hiện tại, nhiều người hâm mộ trò giải trí cờ bạc không thích ngồi ở nhà trên máy tính mà dành thời gian hữu ích trong không khí trong lành hoặc cùng bạn bè. Đó là lý do tại sao quản lý của sòng bạc Frank đã tạo ra một phiên bản di động của trang web. Bất kỳ ai cũng có thể chơi vào thời điểm thuận tiện tại sòng bạc Frank trực tuyến trên các máy đánh bạc, trò roulette yêu thích của họ và các loại cờ bạc khác từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng chạy Windows, Android hoặc Android. Giao diện của phiên bản di động rất tiện lợi và trực quan. Không cần tải xuống trò chơi - tất cả chúng đều khởi chạy và hoạt động trực tiếp trong trình duyệt của điện thoại. Chỉ cần đăng nhập vào trang web chính thức bằng các tiện ích di động, đăng nhập và khởi chạy bất kỳ khe nào ở chế độ miễn phí hoặc kiếm tiền thật. Nhân tiện, bằng cách sử dụng phiên bản di động của trang web sòng bạc Frank, bạn có thể gửi tiền / rút tiền, giao tiếp với các chuyên gia dịch vụ hỗ trợ và tham gia các chương trình khuyến mãi.

Tùy chọn thanh toán tại sòng bạc Frank

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các hệ thống thanh toán trên trang web chính thức của sòng bạc trực tuyến, thông tin nằm ở phần chân trang của trang web. Trong số các tùy chọn phổ biến nhất để bổ sung tài khoản là thẻ MasterCard, thẻ ngân hàng Visa, hệ thống ecoPayz, Skrill, Neteller. Phương thức rút tiền tương tự nhau, không có khoản thanh toán nào được thực hiện vào tài khoản ngân hàng. Trang web hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, trong số đó có đồng euro, đô la Mỹ, zloty của Ba Lan. Tốc độ rút tiền làm hài lòng không phải người chơi nào. Dựa trên các đánh giá, nhiều người chơi không thích việc xử lý các ứng dụng quá lâu. Thời gian chờ rút tiền về ví điện tử có thể lên đến 24 giờ, rút ​​tiền về thẻ ngân hàng có thể lên đến sáu ngày. Trong trường hợp này, các khoản thanh toán cũng có thể xảy ra vào cuối tuần. Để có thể rút tiền từ sòng bạc, bạn không chỉ cần đăng ký bằng cách xác nhận số điện thoại và địa chỉ email của mình mà còn phải thực hiện thủ tục xác minh - xác nhận danh tính của bạn bằng cách gửi ảnh hoặc quét tài liệu cho ban quản trị cổng thông tin. .

Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện thủ tục xác minh trước - có thể mất rất nhiều thời gian để kiểm tra tài liệu và thực hiện thủ tục trước sẽ cho phép bạn tránh bị trì hoãn trong lần rút tiền thắng cược đầu tiên của mình.

Frank sòng bạc tùy chọn ngân hàng
Tiền gửi có sẵn Ngay tức khắc Tối thiểu. Gửi tiền $10 Phí rút tiền Không có hoa hồng
Phương thức thanh toán: Visa, Paysafecard, Trustly, AstroPay, Flexepin, MasterCard, Astropay, EcoPayz, Jeton, Moneta, Skrill and Bitcoin

Frank Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng

Tán gẫu24/7
Đt24/7
Ngôn ngữ được hỗ trợ

Bạn có thể tìm thấy biểu tượng bàn trợ giúp ở cuối trang web. Có một cuộc trò chuyện trực tiếp trong đó bạn có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể hoặc đặt một câu hỏi quan tâm. Nếu vì lý do nào đó mà cuộc trò chuyện không phù hợp với bạn, bạn luôn có thể viết thư tới địa chỉ email của dịch vụ hỗ trợ - địa chỉ được chỉ ra ở đó, ở chân trang của trang web, bên cạnh biểu tượng trò chuyện hỗ trợ. Các bác sĩ chuyên khoa cố gắng giải quyết vấn đề kịp thời, sẵn sàng tư vấn, giải đáp thắc mắc.

 

 

Daniella Peterson

Tác giả

Kết luận của chuyên gia 9.3/10

Rõ ràng là không phải người chơi nào cũng vui. Game thủ hiện đại là những người rất hư hỏng. Nếu họ không hài lòng với một số chuyện vặt vãnh, họ rời khỏi cổng thông tin mà không do dự - và điều này khá hợp lý, được mong đợi: tại sao phải chịu đựng một số loại cảm giác khó chịu, nếu có rất nhiều dự án trò chơi xung quanh và mọi người đều thu hút game thủ bằng sự tươi sáng, hấp dẫn áp phích, chương trình tiền thưởng sinh lời, phần mềm chất lượng cao và các "con chip" khác. Tuy nhiên, sòng bạc không ngồi mà không có khách. Có lẽ những thiếu sót của cổng thông tin này quá nhỏ khiến game thủ không thấy lý do gì để rời đi. Ai đó có thể nhìn thấy những nhược điểm nhưng hiểu rõ ràng rằng sòng bạc trực tuyến có nhiều lợi thế hơn. Nếu bạn chưa thử chơi sòng bạc trực tuyến Frank Casino, chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian nghiên cứu đánh giá của cổng thông tin, đọc các nhận xét. Vì vậy, bạn có thể điều chỉnh kỳ vọng của mình từ sòng bạc trước và tránh thất vọng. Ví dụ: bạn sẽ biết trước rằng bạn có thể đợi tối đa sáu ngày để rút tiền vào thẻ ngân hàng - và thậm chí sau đó, tùy thuộc vào thủ tục xác minh đã hoàn tất.

Và ngay sau khi đăng ký trên trang web, hãy xác nhận danh tính của bạn để không trì hoãn lần rút tiền đầu tiên và gửi tiền thắng cược, không phải vào thẻ ngân hàng mà vào ví ảo - trong trường hợp này, thời gian chờ rút tiền sẽ không quá một ngày . Nhìn chung, dự án Frank Casino có nhiều lợi thế nếu bạn tập trung vào đánh giá sòng bạc. Vì vậy, hãy đăng ký và thử vận ​​may của bạn bằng cách tung ra các trò chơi bạn thích.